Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Digelius Music c/o
We Jazz Oy
Eurantie 8–10 LH 211
00550 Helsinki

Y-tunnus: 2383558-8

Yhteyshenkilö

Ami Vuorinen, ami@wejazz.fi

Rekisterin nimi

Digelius Musicin asiakas-, markkinointi- ja käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, kommunikointiin ja tiedottamiseen. Edellä mainittujen lisäksi rekisteriä saatetaan käyttää markkinointiin, kohdennettuun markkinointiin tai uutiskirjeen lähetykseen. Voit milloin tahansa tarkistaa, muuttaa tai pyytää poistamaan tietosi asiakasrekisteristämme. Voit myös kieltää markkinointiviestinnän.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yrityksen ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen tai tuottamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin perustuu yhtiön oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Yritys kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Tiedot aikaisemmista tilauksista
 • Laskutukseen liittyvät asiat
 • Markkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Kuka muu / mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja We Jazz Oy:n lukuun:

 • Google
 • Slack
 • MailChimp

Yritys saattaa käyttää markkinoinnissa ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen yhteystietoja markkinointiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää We Jazz Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin. ​​Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Säilytämme tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Palvelussamme tarjoamme mahdollisuutta maksaa tilaus luottokortilla. Emme säilytä luottokorttitietoja itse vaan näiden tietojen säilyttämisestä vastaa kolmas osapuoli, maksunvälityspalvelu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti edellä mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Yritys kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 17.11.2023